มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงแรกเข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา โดย ดร. วัฒนา  กันบัว ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล เป็นวิทยากร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา ชั้น 15 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา…

Continue Readingมรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา