มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา  เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้นโดย         นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ   เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายจรัล เยี่ยมเวช…

Continue Readingมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

วิทยาการชลประทาน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชา 02207311  จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา  เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้นโดยนายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ  นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายสำเริง  นุชประมูล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน…

Continue Readingวิทยาการชลประทาน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

โรงเรียนไตรพัฒน์เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 – 15.00 น. โรงเรียนไตรพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 09.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น เยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดย นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายณัฐกฤต  หอนรเศรษฐ์กุล…

Continue Readingโรงเรียนไตรพัฒน์เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

วิทยาลัยการตำรวจเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 52 จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 09.00 น. เยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น โดยวิทยากรจาก กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ และนายเอกสิทธิ์…

Continue Readingวิทยาลัยการตำรวจเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 170 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา  เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยนายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก…

Continue Readingกรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม นำโดยพลโท ศรัณย์ เพชรานนท์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในช่วงแรกรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ณ ห้องปฏิบัติการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมีนางสาวจันจุดา อพรศรี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร จากนั้นเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น ณ…

Continue Readingกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดยมี นายโอลัน  น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยนาย ณัฐกิตติ์ สิงหเพชร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร สุดท้ายเข้าเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดยมี นายสมควร…

Continue Readingคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 70 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายสมควร ต้นจาน…

Continue Readingกรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 จำนวน 161 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ  โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร  จากนั้นรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ  โดยนายโสภณ ชัยลา…

Continue Readingวิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565  เวลา 13.00 – 15.30 น. ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นางสาวพรรณทิพา  ลีนาลาด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา…

Continue Readingศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom