You are currently viewing อาจารย์ในโครงการบริหารจัดการกอล์ฟ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

อาจารย์ในโครงการบริหารจัดการกอล์ฟ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ในโครงการบริหารจัดการกอล์ฟ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปัจจุบันเป็นกรรมการตัดสินกอล์ฟของ สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและผู้บรรยายอบรมโคชกอล์ฟ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 09.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา บางนา โดย นายสุธา  นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงในสนามกอล์ฟระหว่างที่มีการจัดการแข่งขัน

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก