You are currently viewing วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 128  ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 128 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 128 จำนวน 170 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 09.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ  โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายโกสินธุ์ เสียงวัฒนะ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร  จากนั้นรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยนายโอลัน  น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร  ณ หอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา สุดท้ายเข้าชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น โดยวิทยากรจาก กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสุธา นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานนายสำเริง  นุชประมูล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ณ สนามอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา กรมอุตุนิยมวิทยา  สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล สามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก