You are currently viewing วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท) ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท) ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท) จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยดร.สุกฤษฎิ์ เกิดแสง ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เป็นวิทยากร ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  จากนั้นเข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข วิทยากรจากกองพยากรณ์อากาศ นายสมควร ต้นจาร ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (NWP) กรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรไทยให้เจริญก้าวหน้า มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก