You are currently viewing นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จำนวน 153 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศ โดยมีนายธนิก โชคเกื้อ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กองพยากรณ์อากาศ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ หอประชุมใหญ่กรมอุตุนิยมวิทยา จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหว รอยเลื่อนในประเทศไทย และเหตุการณ์แผ่นดินไหวสำคัญๆ ของประเทศไทย โดยนางสาวชุติมณฑน์ พร้อมสุข นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และนายบรรณศักดิ์ วรทอง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เป็นวิทยากรบรรยาย ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สุดท้ายรับฟังการบรรยายความรู้ด้านการตรวจวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ด้วยการแนะนำเครื่องมือทางด้านการตรวจวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื่น ทิศทางและความเร็วลม เป็นต้น โดยมีนายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ นายสุธา  นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายเอกสิทธิ์  ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สนามตรวจอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคต ด้วยการเข้าศึกษาดูงาน จากผู้มีความรู้ และปฏิบัติงานจริง

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก