You are currently viewing กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

คณะครูและนักเรียนหลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28 นาย จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ในช่วงแรกเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ มีนายนายสุธา  นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา มีนายบุญธรรม  ตั้งล้ำเลิศ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร ลำดับสุดท้ายรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยมีนายวินัย ทองผาสุข ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว และนายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

 

ข่าว : ปุญชรัสมิ์  ราศรี

ภาพ : อดิศักดิ์  พิมพ์พงษ์