You are currently viewing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 11.00 น. เข้ารับฟังบรรยายการตรวจอากาศชั้นบน โดยนายสมลักษณ์ วังสุข ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศชั้นบน เป็นวิทยากร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ  จากนั้นเข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศโดยมีนายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา สุดท้ายเข้าเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา บางนา รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้นโดย นายสุธา  นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร

สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเรียนรู้กระบวนการการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการพยากรณ์สภาพอากาศ การทำแผนที่อากาศ ดูการสาธิตลากเส้นความกดอากาศเท่าในแผนที่อากาศและแบบจำลองสถานีอากาศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา

 

ข่าว : นางสาวกัลยารัตน์ ชัยฤทธิ์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์