You are currently viewing กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวิภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นำโดยพลอากาศตรี โชคดี สมจิตร รองผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยเข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยนายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ และ นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ปฏิบัติการ กองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา สุดท้ายเข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยวิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว นายวินัย ทองผาสุขผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  ดร.สุกฤษฎิ์ เกิดแสง ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว และนายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มงานจิตอาสาเห็นความสำคัญของภารกิจงานของกรมอุตุนิยมวิทยา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ อันจะนำมาซึ่งการบูรณาการ การบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชนและสังคมต่อไป

 

ข่าว : นางสาวกัลยารัตน์ ชัยฤทธิ์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก