You are currently viewing กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 นายวินัย ทองผาสุข ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รายวิชา GE322 (B01) Geography and natural Disaster จำนวน 10 คน  เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ ในหัวข้อเรื่อง “การตรวจวัด และแสดงผลการตรวจแผ่นดินไหว” โดยวิทยากรจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนายสัณฑวัฒน์ สุขรังษี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายปริยะ ทันนิเทศ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน  ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ

สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภัยพิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ในรายวิชาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว : นางสาวกัลยารัตน์ ชัยฤทธิ์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก