You are currently viewing มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงแรกเข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา โดย ดร. วัฒนา  กันบัว ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล เป็นวิทยากร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา ชั้น 15 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยมีนายบุญธรรม  ตั้งล้ำเลิศ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา

สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาที่มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในรายวิชาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว : ปุญชรัสมิ์  ราศรี

ภาพ : อดิศักดิ์  พิมพ์พงษ์