You are currently viewing มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา  เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้นโดย         นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ   เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายจรัล เยี่ยมเวช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ  เป็นวิทยากร   ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและสนใจการทำงานผ่านการปฏิบัติงานจริง

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานขาว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก