You are currently viewing วิทยาการชลประทาน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

วิทยาการชลประทาน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชา 02207311  จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา  เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้นโดยนายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ  นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายสำเริง  นุชประมูล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายโกสินธุ์ เสียงวัฒนะ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ  เป็นวิทยากร  สุดท้ายรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยนายชาติชาย คมนามูล นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานจริงแก่นิสิตนักศึกษา

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก