You are currently viewing โรงเรียนไตรพัฒน์เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

โรงเรียนไตรพัฒน์เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 – 15.00 น. โรงเรียนไตรพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 09.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น เยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดย นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายณัฐกฤต  หอนรเศรษฐ์กุล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายการตรวจอากาศชั้นบน โดยนายสมลักษณ์ วังสุข ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศชั้นบน เป็นวิทยากร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ และสุดท้ายเข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายวุฒิพงษ์ หนูบรรจง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนางสาวพรศิริ รักสัญชาติ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคต ด้วยการเข้าศึกษาดูงาน จากผู้มีความรู้ และปฏิบัติงานจริง

 

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก