You are currently viewing วิทยาลัยการตำรวจเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

วิทยาลัยการตำรวจเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 52 จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 09.00 น. เยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น โดยวิทยากรจาก กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ และนายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ สนามอุตุนิยมวิทยา จากนั้นรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ  โดยนายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร  สุดท้ายรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ  โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร  สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล สามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก