You are currently viewing กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 170 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา  เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยนายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายวุฒิพงษ์ หนูบรรจง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ  เป็นวิทยากร ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา สุดท้ายรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้นโดย นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ และนายสำเริง  นุชประมูล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานจริงแก่นิสิตนักศึกษา