You are currently viewing กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม นำโดยพลโท ศรัณย์ เพชรานนท์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในช่วงแรกรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ณ ห้องปฏิบัติการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมีนางสาวจันจุดา อพรศรี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร จากนั้นเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ นายสมควร ช้างเอม  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ เป็นวิทยากร จากนั้น ลำดับสุดท้ายรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยมีนายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยาย ณ ห้องประชุม อาคารกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว