You are currently viewing กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 70 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดย นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ และนายสำเริง  นุชประมูล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานจริงแก่นิสิตนักศึกษา

 

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก