You are currently viewing วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 จำนวน 161 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ  โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร  จากนั้นรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ  โดยนายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร   สุดท้ายเข้าชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น โดยวิทยากรจาก กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ และนายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ สนามอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา กรมอุตุนิยมวิทยา  สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล สามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก