You are currently viewing ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565  เวลา 13.00 – 15.30 น. ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นางสาวพรรณทิพา  ลีนาลาด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดย นายสมควร ช้างเอม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ และนายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ  สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคต ด้วยการเข้าศึกษาดูงาน จากผู้มีความรู้ และปฏิบัติงานจริง

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก