You are currently viewing มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 30 คน คณะนวัตกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 2 รายวิชา AIN 255 เทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร   เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 10.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดยมี นายสุธา  นันทบุรุษ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายสำเริง  นุชประมูล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานจริงแก่นิสิตนักศึกษา

 

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก