ระบบปฏิทินดูงานออนไลน์

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมอุตุนิยมวิทยา

ตรวจสอบวันว่าง

  • ผู้เข้าศึกษาดูงาน สามารถตรวจสอบวันว่างจากระบบปฏิทินดูงานออนไลน์

  • จากนั้นโทรศัพท์ประสานงาน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ในเบื้องต้น โปรดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าศึกษาดูงาน

ตรวจสอบวันเวลา

ตรวจสอบวันว่างได้จากระบบปฏิทินดูงานออนไลน์ หรือโทรศัพท์ประสานงาน ได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา

รอรับการตอบกลับ

ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะใช้เวลาในการตอบรับการเข้าศึกษาดูงานทั้งสิน 4 วันทำการ โดยการแจ้งตอบรับผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือโทรสารของผู้ติดต่อ

เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อถึงกำหนด เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน นำชมตามกำหนดการ พร้อมช่างภาพถ่ายภาพกิจกรรม ครึ่งวัน - 1 วัน ต่อคณะ

กิจกรรมศึกษาดูงาน

หากจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานมีจำนวนมากกว่า 30 คน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 
จะพิจารณาใช้หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา หรือห้องประชุมอื่น ๆ ที่สามารถรองรับคณะได้